Bạn hãy luôn cảm ơn những ai tạo ra nghịch cảnh cho bạn.

Back to top button